Prihlásenie | Registrácia
HappyHair · Všeobecné obchodné podmienky
Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie

Všeobecné obchodné podmienky

Autorom a prevádzkovateľom webstránky www.happyhair.sk (ďalej len HappyHair) je spoločnosť Eureco s.r.o., č. 464, Moča 946 37, Slovenská republika, IČO: 36550124 (ďalej len Prevádzkovateľ). Prevádzkovateľ vytvoril tieto webové stránky v dobrom úmysle, s cieľom sprostredkovať virtuálneho kaderníka a vizážistu ako internetovú službu pre svojich návštevníkov.
Používaním ktorejkoľvek časti HappyHair súhlasí každý návštevník s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú preňho záväzné:

Užívateľ virtuálneho kaderníka a vizážistu, ako aj návštevník HappyHair, nesmie:

  • vkladať a zverejňovať akékoľvek nemravné fotografie či fotografie iných ľudí bez ich súhlasu
  • používať akúkoľvek časť HappyHair alebo jeho produkty na činnosť komerčného alebo obchodného charakteru bez písomného súhlasu zo strany Prevádzkovateľa. Užívateľ ani návštevník nesmie vytvárať kópie ktorejkoľvek časti HappyHair okrem funkcií, ktoré podporuje samotný HappyHair.
  • vkladať a zverejňovať v diskusnom Fóre a kdekoľvek inde nemravné odkazy, ako aj odkazy reklamného a komerčného charakteru.
  • zámerne kaziť diskusiu vo Fóre alebo kdekoľvek inde na webstránke

 

Ďalšie ustanovenia a povinnosti

  • Prevádzkovateľ sa zaručuje zabezpečiť plynulý chod poskytovanej služby, s minimalizáciou akýchkoľvek výpadkov a jej okamžitým riešením.
  • Prevádzkovateľ HappyHair v žiadnom prípade neručí za žiadne škody, ktoré môžu užívateľovi pri používaní webstránok vzniknúť. Užívateľ používa HappyHair na vlastnú zodpovednosť. HappyHair sprostredkúva užívateľovi iba vizualizáciu účesu, resp. vizáže a užívateľ berie na svoju plnú zodpovednosť, ako naloží s informáciami a ďalšími vedľajšími produktami súvisiacimi s používaním HappyHair.
  • Prevádzkovateľ neručí za stratu akýchkoľvek užívateľových dát, ako sú napr. fotografie, uložené vizáže, ani za obsah e-mailov, ktoré užívateľ zašle prostredníctvom HappyHair.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť obsah HappyHair, vymazávať odkazy a príspevky ak ich uzná za nevhodné, pridávať nové funkcie, ako aj meniť podmienky používania HappyHair.
  • Uverejňovanie reklamy je vyhradené iba Prevádzkovateľovi HappyHair.

Ukončenie / Obmedzenie prístupu
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia ukončiť prístup užívateľa do HappyHair alebo k službám a pridruženým službám alebo akejkoľvek ich časti a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ môže tiež ukončiť alebo pozastaviť užívateľov prístup k webu, alebo službu (služby) pre nečinnosť, za ktorú sa považuje jeho neprihlásenie do HappyHair po období dlhšom ako je jeden rok.

Administrácia a ochrana registračných údajov
Správcom osobných údajov zadávaných pri registrácii je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje registrovaných užívateľov bude používať iba za účelom poskytovania služieb HappyHair a zasielania informácií o jeho vlastných produktoch, resp. produktoch jeho obchodných partnerov. Zasielanie informačných e-mailov môže užívateľ zrušiť/deaktivovať vlastnoručne v nastaveniach svojho členstva alebo o deaktiváciu môže požiadať Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu.

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveroch, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom serverov a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám (používateľom)

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Členský účet, heslo a ich bezpečnosť
Ak si užívateľ vytvorí profil vo Virtuálnom kaderníkovi, musí absolvovať celý proces registrácie tak, že poskytne aktuálne, pravdivé, úplné a presné informácie podľa pokynov príslušného registračného formulára. Základné členstvo vo Virtuálnom kaderníkovi sa aktivuje bez akéhokoľvek poplatku. Užívateľ je plne zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojho hesla a účtu. Ďalej je plne zodpovedný za akékoľvek a všetky činnosti, ktoré sa objavujú pod jeho účtom. Súhlasí, že bude ihneď informovať Prevádzkovateľa o akomkoľvek neoprávnenom použití svojho účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za žiadne straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku činnosti niekoho iného pomocou hesla alebo účtu, a to buď s alebo bez užívateľovho vedomia. Užívateľ je však povinný niesť zodpovednosť za straty vzniknuté Prevádzkovateľovi alebo inej strane v dôsledku použitia jeho účtu alebo hesla inou stranou. Ručí za to, že jeho účet nebude používať nikto iný bez jeho súhlasu.

Zrušenie účtu/registrácie
Svoju registráciu môže užívateľ kedykoľvek zrušiť/deaktivovať vlastnoručne v nastaveniach svojho členstva alebo o deaktiváciu môže požiadať Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu. Po deaktivácii sa natrvalo zmažú všetky jeho údaje, vrátane fotografie a funkcií, ktoré pre jeho účet Virtuálny kaderník poskytoval. V prípade, že využíva spoplatnené služby HappyHair a mal ich počas deaktivácie účtu stále aktívne, deaktiváciou účtu dochádza k ich automatickému zrušeniu bez možnosti opätovného spustenia. Po deaktivácii nie je možná opätovná aktivácia účtu a užívateľ musí prejsť celým registračným procesom znova od začiatku.

Platobné procesy
Užívateľ HappyHair súhlasí s cenou a trvaním spoplatnených častí služby (t.j. plnej verzie HappyHair – členstvo PREMIUM) podľa podmienok, o ktorých získa informácie v aktivačnom okienku pri ich aktivácii. Poplatok za plnú verziu je dobrovoľný a aktivuje sa platbou cez SMS, resp. platobnou kartou a bankovým prevodom iba v prípade, že sám zvolí túto možnosť. V prípade otázok ohľadne platby užívateľ môže kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu, resp. telefonicky.

Aktivácia členstva PREMIUM cez KAUFLAND kupón

Každý užívateľ má možnosť aktivovať si spoplatnené časti služby (t.j. plnej verzie HappyHair – členstvo PREMIUM) na 3 mesiace bezplatne, a to využitím KAUFLAND kupónu. Uplatnenie kupónu je dobrovoľné, nachádza sa na aktivačnej stránke člnenstva PREMIUM a prebehne iba v prípade, ak užívateľ sám zvolí túto možnosť. V prípade využitia KAUFLAND kupónu užívateľ súhlasí so zdieľaním svojich registračných údajov archivovaných u Prevádzkovateľa, so spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava 831 04, IČO: 35 790 164, ako protihodnotu za bezplatné poskytnutie prémiových služieb.

Úprava obchodných podmienok
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky a upozornenia za akých je Virtuálny kaderník ponúkaný, vrátane, ale nielen poplatkov spojených s užívaním webových stránok, umiestnením upravených obchodných podmienok v rámci HappyHair alebo ich zaslaním e-mailom. Používanie HappyHair užívateľom po tomto oznámení sa považuje za jeho súhlas s týmito zmenami. Užívateľ je zodpovedný za pravidelnú kontrolu obchodných podmienok zverejnených v rámci HappyHair.

Obmedzenie prevádzky systému
Prevádzkovateľ prevádzkuje pravidelnú údržbu systému HappyHair a za týmto účelom je oprávnený prevádzku systému obmedziť, prípadne na určitú dobu celkom vyradiť z prevádzky. Prevádzkovateľ je povinný pravidelné a plánované výluky systému trvajúce viac ako 15 minút oznámiť na internetových stránkach HappyHair aspoň 1 hodinu dopredu. Takisto je oprávnený obmedziť alebo prerušiť prevádzku systému, a to na čas potrebný k odstráneniu porúch alebo iných závad majúcich vplyv na funkčnosť systému HappyHair.

Naposledy upravované: 5. júna 2014

 


TOPlist

Eureco s.r.o. © 2008 - 2024, Webdesign: Creativedesign
Virtuálny kaderník HappyHair - účesy a vlasy na vyskúšanie na vlastnej fotke. Vlož svoju fotku a objav účes, ktorý ti pristane najviac! Tisícky účesov, účesy celebrít, svadobné, spoločenské, účesy 2024.
HappyHair stránky: HappyHair.cz - účesy